Zdalne nauczanie

Nowe zasady funkcjonowania szkół artystycznych

W dniu 16 października 2020 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Ogłoszenie nastąpiło w Dzienniku Ustaw z 16 października 2020 r. pod poz. 1830...

Zmiana weszła w życie z dniem ogłoszenia.

Ograniczenia w funkcjonowaniu poszczególnych typów szkół artystycznych zostały określone we wprowadzonym do rozporządzenia § 2b.

Zgodnie ze wskazaną regulacją od dnia 19 października 2020 r. ogranicza się funkcjonowanie szkół artystycznych w strefach  żółtej  i  czerwonej  w następujący sposób:

  • w przypadku szkół muzycznych I i II stopnia – zajęcia z gry na instrumencie są realizowane w szkole, a pozostałe zajęcia mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
  • w przypadku ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, klas I i II ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia oraz klas I–V ogólnokształcących szkół baletowych – zajęcia są realizowane w szkole
  • w przypadku liceów sztuk plastycznychklas V i VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknychklas III–VI ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia oraz klas VI–IX ogólnokształcących szkół baletowych – zajęcia z przedmiotów zawodowych są realizowane w szkołach, a pozostałe zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 3, lub w inny sposób, o którym mowa w ust. 4
  • w pozostałych typach szkół artystycznych – zajęcia z przedmiotów zawodowych są realizowane w szkołach, a pozostałe zajęcia mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 3, lub w inny sposób, o którym mowa w ust. 4.

Przez przedmiot zawodowy należy rozumieć przedmiot główny, o którym mowa w § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1674), który jest przedmiotem wiodącym dla kształcenia w danym zawodzie artystycznym.

Sposób realizacji zajęć został określony w § 2b ust. 3 rozporządzenia, zgodnie z którym, w przypadku ograniczenia funkcjonowania szkół artystycznych w sposób określony w rozporządzeniu zajęcia, z wyłączeniem zajęć z gry na instrumencie lub realizacji innego przedmiotu zawodowego, są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.).

Natomiast w przypadku gdy zajęcia te nie mogą być realizowane w powyższy sposóbdyrektor szkoły, w oparciu o regulację § 2b ust. 4 rozporządzenia, ma możliwość ustalenia innego sposobu realizowania tych zajęć.

W naszej jednostce na dzień dzisiejszy zajęcia dalej odbywać się będą stacjonarnie. W dalszym ciągu stosujemy się do procedur i zasad funkcjonowania Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki w Słubicach.

© Copyright 2020 PSM Słubice. All Rights Reserved.